PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW ORAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI NA PRZERWACH

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW ORAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI NA PRZERWACH

SP PRZYSIEKI

  1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
  3. Wychowawca w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, innych niż przerwa wyznaczona dla klas IV – VIII.
  4. W klasach IV – VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i harmonogramem dyżurów nauczycielskich.
  5. Nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów przebywających na bloku sportowym. Każdy nauczyciel odpowiada za klasę, z którą aktualnie ma lekcję (wpuszcza uczniów na blok sportowy, wskazuje szatnię, jest obecny, gdy uczniowie przygotowują się do lekcji i po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela opuszczają blok sportowy).
  6. Zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
  7. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na korzystanie z boiska szkolnego, wówczas nauczyciele, którzy zgodnie z harmonogramem dyżurów pełnią dyżur na boisku, przechodzą na dyżur na korytarz szkolny na parterze – 2 nauczycieli oraz na piętrze – 2 nauczycieli.
  8. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
  9. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o bezpieczeństwo uczniów.
  10. Na korytarzach podczas dyżurów nauczyciele powinni nosić maseczki lub przyłbice.