RODO

RODO

Zgodnie z art. 7 oraz 13 i  14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Przysiekach, Przysieki 88 tel: 13 4429026, mail: spprzysieki@interia.pl
  2. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych  określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych   i wychowawczych w placówce.
  3. Odbiorcami danych osobowych ucznia będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) uczniów przetwarzane będą w zakresie  i celu wypełnienia  obowiązku określonego w Ustawie- Prawo oświatowe.
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy.
  6. Uczeń, rodzic (opiekun prawny) ma prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  7. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na obowiązujące przepisy prawa oświatowego.