„Cyberbezpieczni” Działania profilaktyczne

Materiały Tekstowe.

Prezentacja multimedialna – Wirtualny Świat.

Zadania do wykonania.

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach dla klasy VIII

Poniżej plik do pobrania:

Zgoda rodzica na udział ucznia w konsultacjach dla klasy VIII i Deklaracja rodzica.

 

Wejście do szkoły tylko po okazaniu zgody rodziców.

Zaproszenie

„Moje życie jest w moich rękach. Dziś swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość”

                                                                   Barbara Baraldi – Scarlett

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaśle zaprasza uczniów klas VIII i maturzystów na porady zawodowe. Istnieje możliwość rozpoznania swoich predyspozycji zawodowych, uzdolnień i zainteresowań, mocnych stron.
Oferujemy możliwość zapoznania się z potrzebami rynku pracy, zawodami przyszłości oraz ofertą edukacyjną powiatu Jasielskiego.
Zapraszamy również uczniów klas VI i VII, a także młodszych klas szkół średnich na badania predyspozycji zawodowych  i zaplanowanie ścieżki kariery.
Informujemy również, że istnieje możliwość ubiegania się o opinię o przyjęcie do szkoły średniej dla uczniów kończących szkołę podstawową, którzy mają problemy zdrowotne, ograniczające wybór zawodu i profilu kształcenia.
Prosimy również o skontaktowanie się z Poradnią osób, które chciałyby w nowym roku szkolnym zostać zatrudnione w ramach praktycznej nauki zawodu, a nie będą miały w dniu 1.09.2021 ukończonych 15 lat.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (tel- 662 101 532), lub mailowy (agnisliwa@o2.pl). Kontynuuj czytanie

Babciu, Dziadku Kochamy Was!!!

 

Wszystkim naszym Babciom i Dziadkom z okazji ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, super kondycji, pogody ducha, radości i pociechy z wnucząt.

Z serca życzą przedszkolaki
wraz z paniami.

Do życzeń dołączamy  prezenty wykonane przez dzieci i zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu. Mamy nadzieję , że w przyszłym roku spotkamy się już razem, na żywo w naszej szkole.

Link do filmu:

Kontynuuj czytanie

Akcja informacyjno-edukacyjna Posterunek policji

Stopnie zagrożenia lawinowego.

Plakat_A4 – Śnieżny dekalog

Regulamin_ogolnopolskiego_konkursu_plastyczno-filmowego_pn__Sniezny_Dekalog_2020_2021

ulotka_A6

Nabór do przedszkola

OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach

Trwają zapisy 6,5 i 4-latków (rocznik 2015, 2016 i 2017)  
do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Zapisy prowadzone są
w oddziale przedszkolnym lub kancelarii szkolnej. Kontynuuj czytanie

Informacja

Szanowni Państwo!

Od 18.01.2021 r. zostaje przywrócona nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Uczniowie klas IV-VIII uczą się nadal z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Lekcje dla wszystkich uczniów będą odbywały się wg ustalonego na początku roku szkolnego planu zajęć
w wymiarze  45 minut.

Kontynuuj czytanie

Na terenie Gminy Skołyszyn powstaje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na koniec grudnia zaplanowano otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie. Projekt, w ramach którego powstaje PSZOK pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skołyszynie”, jest realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP 2014-2020. Na jego realizację Gmina Skołyszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 709 364,85 zł.

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce, w którym Mieszkańcy Gminy Skołyszyn w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK zlokalizowany będzie pod adresem: Skołyszyn 323 a.

Obowiązek posiadania PSZOK na terenie gminy reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm. ).

PSZOK będzie czynny w każdy wtorek od 9:00 do 17:00 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

W PSZOK w sposób selektywny będą zbierane następujące rodzaje i frakcje odpadów komunalnych, po telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru odpadów oraz zweryfikowaniu możliwości magazynowych PSZOK:

 • odpady niebezpieczne,
 • papier i makulatura(w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury),
 • szkło ( w tym szkło bezbarwne i kolorowe, odpady opakowaniowe ze szkła),
 • tworzywa sztuczne (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych),
 • metal ( w tym odpady opakowaniowe z metali),
 • tekstylia,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (np. meble),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone pochodzące z prac wykonywanych we własnym zakresie, z ogrodów przydomowych, w tym: trawa, liście, gałęzie z przycinania drzew i krzewów, wyłącznie w postaci zrębek o wielkości nieprzekraczającej 50 cm, części roślin, przy czym nie mogą one zawierać resztek jedzenia, ziemi i kamieni,
 • popiół paleniskowy,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odzież.

 

Do PSZOK w Skołyszynie nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • wełna szklana oraz odpady zawierające azbest,
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne, odczynniki chemiczne – szczególnie dostarczane w dużych ilościach,
 • odpady od przedsiębiorców, odpady poprodukcyjne – ilość i rodzaj dostarczanych odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one                            z działalności gospodarczej ani świadczyć o likwidacji takiej działalności,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi frakcjami odpadów (np. z folią, drewnem, puszkami po chemikaliach, szkłem itp.), odpady budowlane zawierające papę, smołę, wełnę mineralną, wełnę szklaną, ondulinę,
 • odpady budowlane z budowy, remontów, demontaży wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
 • sprzęt budowlany,
 • odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji,
 • odpady w nieszczelnych lub cieknących opakowaniach,
 • odpady z działalności rolniczej tj. opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach mineralnych, olejach i smarach, folia kiszonkarska, siatka i sznurek do owijania balotów,
 • odpady niezidentyfikowane,
 • części samochodowe,
 • gaśnice i butle gazowe,
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady medyczne i weterynaryjne.

Informacja o uruchomieniu PSZOK pojawi się na stronie internetowej Gminy Skołyszyn: www.skolyszyn.pl

   

Kontynuuj czytanie

IV Ogólnopolski Konkurs „Jezus Chrystus naszym Królem”

Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w IV Ogólnopolskim Konkursie  „Jezus Chrystus naszym Królem”.
Na konkurs wpłynęło 299 prac z 49 szkół z różnych stron Polski. Spośród tej liczby jury postanowiło nagrodzić 25 prac, przyznając ich twórcom poszczególne miejsca na podium i wyróżnienia.

Wśród 25 prac nagrodzonych znalazła się praca:
✔️ Ani Sanockiej – Szkoła Podstawowa w Przysiekach (wyróżnienie kategoria plastyczna)

Dzieci z naszej Szkoły również  zdobyły wysokie miejsca w regionalnym konkursie plastycznym

„Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”, który odbył się w Szerzynach.

I miejsce – Anna Sanocka
II miejsce – Krzysztof Muzyka
Wyróżnienie – Zuzanna Danisz

Kontynuuj czytanie

Ekologiczny konkurs plastyczny

W listopadzie Gmina Skołyszyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa ogłosiła konkurs plastyczny na plakat promujący punkt selektywnej zbiórki odpadów w Skołyszynie. Jego celem było zainteresowanie dzieci problematyką ekologii, kształtowanie postaw proekologicznych, uświadomienie znaczenia segregacji odpadów, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz rozwijanie fantazji, wyobraźni oraz talentów plastycznych.  Jury oceniała oryginalność, pomysłowość, samodzielność i estetykę wykonania.

Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły.

Nagrodzeni uczniowie to:

Amelia Wszołek kl.I – I miejsce

Jakub Lechowski kl.III – III miejsce

Wyróżnienia otrzymali: Natalia Stój kl.I, Nikola Czyż kl.II, Aleksander Mroczek kl.II, Lena Lach kl.III, Krzysztof Muzyka kl.III.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Kontynuuj czytanie