Szkoła do hymnu 2020

Szkoła do hymnu 2020 – odśpiewaj hymn narodowy we wtorek, 

10 listopada o godz. 11:11

 

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole) lub połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line.

Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie

 

Szanowni Rodzice i uczniowie

            Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 9 do 29 listopada 2020 r. następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania szkół poprzez przejście klas I-III  na kształcenie na odległość oraz przedłużenie  nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIII.

          Kształcenie na odległość odbywa się wg stałego podziału godzin za pośrednictwem platformy ZOOM.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwają 30 minut, po tym czasie uczeń ma czas na pracę własną.

          Kontakty rodziców z nauczycielem  czy wychowawcą odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

          Bez zmian pracuje oddział przedszkolny, ale dla dzieci nie będzie organizowane dożywianie (obiady).

                                                                                                  Krystyna Majka

                                                                                                    dyr. szkoły

Informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysiekach po konsultacji z Organem Prowadzącym szkołę, informuje, że w związku z niemożliwością zapewnienia uczniom odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa w dniach 3 i 4 listopada 2020 roku zajęcia zdalne i stacjonarne zostają odwołane. Kontynuuj czytanie

Informacja

Zasady postępowania w nauczaniu na odległość za pośrednictwem Internetu, stosowane w systemie nauczania zdalnego i hybrydowego w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach w okresie pandemii SARS COV-2.

Przeczytaj Regulamin Kontynuuj czytanie

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Przysiekach informuje, że w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. następuje ograniczenie funkcjonowania szkoły poprzez przejście klas 4-8 na kształcenie zdalne. Uczniowie tych klas pozostają w domach.

    Kształcenie na odległość w naszej szkole odbywa się wg stałego podziału godzin za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz platformy ZOOM. Kontakty rodziców z nauczycielem czy wychowawcą odbywają się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

   Klasy 0-3 uczą się bez zmian w szkole, wg tygodniowego podziału godzin.
Świetlica dla klas 0-3 działa bez zmian.

   Dokładne informacje dotyczące kształcenia zdalnego będą podane w poniedziałek.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny.

    Rodzice proszeni są o zgłaszanie do wychowawców, za pośrednictwem dziennika elektronicznego, które dzieci potrzebują wypożyczenia laptopów lub tabletów. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych oraz z rodzin z trudną sytuacją finansową.

     Dzieci, które mają problem z dostępem do Internetu, będą mogły brać udział w zajęciach zdalnych w szkole.

                                                      Dyrektor Szkoły
                                                                  Krystyna Majka

„Pod biało-czerwoną”

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zachęcamy do tego, aby również Państwa szkoła stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia.

W jaki sposób wziąć udział w projekcie? 

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy o poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia.

Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu: bialo-czerwona@mc.gov.pl, 532 519 877.

Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!

Z poważaniem

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Kontynuuj czytanie

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW ORAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI NA PRZERWACH

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZERW ORAZ DYŻURÓW NAUCZYCIELI NA PRZERWACH

SP PRZYSIEKI

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Wychowawca w klasach I–III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, innych niż przerwa wyznaczona dla klas IV – VIII.
 4. W klasach IV – VIII przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i harmonogramem dyżurów nauczycielskich.
 5. Nauczyciele wychowania fizycznego odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów przebywających na bloku sportowym. Każdy nauczyciel odpowiada za klasę, z którą aktualnie ma lekcję (wpuszcza uczniów na blok sportowy, wskazuje szatnię, jest obecny, gdy uczniowie przygotowują się do lekcji i po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela opuszczają blok sportowy).
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na korzystanie z boiska szkolnego, wówczas nauczyciele, którzy zgodnie z harmonogramem dyżurów pełnią dyżur na boisku, przechodzą na dyżur na korytarz szkolny na parterze – 2 nauczycieli oraz na piętrze – 2 nauczycieli.
 8. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 9. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o bezpieczeństwo uczniów.
 10. Na korytarzach podczas dyżurów nauczyciele powinni nosić maseczki lub przyłbice.

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE
SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja  o maksymalnej liczbie odwiedzających (2 osoby), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wprowadzone zostaje w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego..
 6. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru i czasopism.
 3. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 6. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 7. Przynoszone przez uczniów książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać           o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 8. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 9. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 10. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

Kontynuuj czytanie

Pedagog – informacje

Rok szkolny 2020/2021

PEDAGOG SZKOLNY – mgr Mirosław Pawluś

jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach pracy :

Wtorek              8:55 – 9:40

Czwartek            10:50 – 12:30

DRODZY UCZNIOWIE!

Jeśli macie problem:

z nauką,

z adaptacją w szkole,

w kontaktach z rodzicami,

w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,

jesteście w trudnej sytuacji materialnej,

chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,

macie problemy ze zdrowiem,

potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście….

macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić……

… przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!

 

PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE SOBIE PORADZIĆ. 

 

Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:

 • mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy
 • możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji
 • możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was zadawalający

 

SZANOWNI RODZICE!

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej . Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

 

Kontynuuj czytanie

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W DNIU 01.09.2020 R.  W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ANNY JENKE W PRZYSIEKACH.

 

8.00 – Msza św. w kościele w Przysiekach

9.00 – Spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach.

 • Oddział 0 – sala gimnastyczna
 • Klasa I – sala nr 1
 • Klasa II – sala nr 2
 • Klasa III – sala nr 3
 • Klasa IV – sala nr 5
 • Klasa V – sala nr 9
 • Klasa VI – sala nr 6
 • Klasa VII – sala nr 7
 • Klasa VIII – sala nr 8
 • VIII – sala nr 8

 

W SZKOLE BĘDĄ OTWARTE TRZY WEJŚCIA:

 1. Wejście główne dla klas V, VI, VII, VIII.
 2. Wejście od strony kotłowni dla klas I, II, IV.
 3. Wejście od strony przedszkola dla oddziału „0” i klasy III.

 

RODZICE:

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, informujemy, że na teren szkoły będą mogli wejść tylko rodzice dzieci z klasy „0” i  I, z zachowaniem środków ostrożności: maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny. Z dzieckiem może wejść tylko jeden rodzic.  Dzieci z klas II i III będą odbierane przez pracownika szkoły przy drzwiach wejściowych i  odprowadzane do sal. Po skończonym spotkaniu dzieci zostaną odprowadzone do drzwi wejściowych.

 Prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności tj. dezynfekcję rąk przy głównych wejściach oraz zachowanie odpowiedniej odległości od siebie.

Kontynuuj czytanie