Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn

Tytuł projektu:

Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn

Wnioskodawca: Gmina Skołyszyn

Okres realizacji: 01.05.2018-30.06.2020

Cel główny:

Wzrost kompetencji kluczowych min. 750 uczniów i 130 nauczycieli z wszystkich szkół prowadzonych w Gminie Skołyszyn w obszarach TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej w okresie 05.2018-06.2020.

Grupa docelowa:

1) Uczniowie  z 8 szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/19 i 2019/20: minimum 800 uczniów, w tym 376 uczennic/424 uczniów.

2) Nauczyciele: minimum 130 osób (107 nauczycielek /23 nauczycieli), co stanowi 81% ogółu zatrudnionych nauczycieli, w tym 80% nauczycieli przyrody zatrudnionych w każdej szkole objętej projektem.

3) Szkoła Podstawowa w: Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Lisów, Kunowa, Święcany, Skołyszyn i Przysieki.

Zadania:

 1. Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic.
 2. Program wspierania szkół w zakresie zwiększenia udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu w procesie kształcenia.
 3. Program wspierania szkół w zakresie rozwoju kompetencji uczniów i uczennic w zakresie programowania.
 4. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.
 5. Program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – emocjonalnych uczniów.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

 1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 130 osób (107 nauczycielek/23 nauczycieli)
 2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 750 osób (350 uczennic/400 uczniów)
 3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.
 4. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 8 szt.
 5. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS – 120 osób (98 nauczycielek/22 nauczycieli)
 6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 800 osób (376 uczennic/424 uczniów)

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 699 320,00 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 199 920,00 zł

Wkład własny: 99 960,00 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Szkolenie nauczycieli 09.2018-04.2019 Szkoły objęte wsparciem
Zajęcia dodatkowe dla uczniów 10.2018-06.2020 Szkoły objęte wsparciem
Zakup wyposażenie
i pomocy dydaktycznych
05.2018-11.2018 Szkoły objęte wsparciem

regulamin rekrutacji

A3 plakat Skołyszyn

A4 wyposażenie Skołyszyn