Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie informuje, że wnioski o stypendium szkolne  na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skołyszyn należy składać od 1 do 15 września,  w siedzibie GZOEAS w Skołyszynie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w  szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 528 zł netto na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 z późn. zm.). W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego  wynosi 308 zł.

Do wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy dołączyć odpowiednie dokumenty (zaświadczenia lub oświadczenia) o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku , a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym WNIOSEK został złożony.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione wydatki na cele edukacyjne.

 Szczegółowych informacji udziela się pod nr tel.(13) 4491504 (GZOEAS).