REGULAMIN EDUKACYJNEJ NOCY FILMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYSIEKACH

 

 1. Edukacyjna Noc Filmowa (dalej Noc Filmowa) jest wydarzeniem kulturalno-dydaktycznym, a jego uczestnikami mogą być uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej w Przysiekach, którzy zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego treść.
 2. Organizatorem Nocy Filmowej są wychowawcy klas.
 3. Noc Filmowa odbywa się w terminie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.

19 stycznia 2024 (piątek) i trwać będzie do 20 stycznia2024 (sobota) od godz. 19:00 do 7:00 dnia następnego.

 1. Do wstępu na Noc Filmową upoważnia ucznia pisemna zgoda, wypełniona i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przez wychowawcę. Wzór zgody stanowi załącznik do regulaminu.
 2. Uczeń, który w danym roku szkolnym otrzymał naganę dyrektora/wychowawcy, ocenę naganną, nieodpowiednią lub poprawną z zachowania na koniec I semestru, sprawia poważne problemy wychowawcze (niewłaściwe zachowanie na lekcjach, lekceważenie obowiązków szkolnych, wagary, nieprzestrzeganie szkolnych regulaminów) nie może brać udziału w Nocy Filmowej.
 3. Uczniowie przychodzą na Noc Filmową w wyznaczonym czasie, tj. w godzinach

18:30 -19:00.  Po upływie wyznaczonego czasu drzwi wejściowe do szkoły zostają zamknięte.

 1. Wszyscy uczestnicy Nocy Filmowej zobowiązani są do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. Uczniowie, którzy jej nie posiadają mogą nie zostać wpuszczeni.
 2. Uczniowie, którzy przychodzą na Noc Filmową z plecakami (torebkami) mają obowiązek na żądanie nauczyciela okazać ich zawartość.
 3. Podczas Nocy Filmowej obowiązuje obuwie zmienne.
 4. Wszyscy uczestnicy Nocy Filmowej zapewniają sobie we własnym zakresie:

 1) jedną karimatę/materac (o powierzchni nie większej, niż 2,5m²),

2) śpiwór/koc,

3) podstawowe wyżywienie.

 1. W trakcie trwania Nocy Filmowej uczniowie nie mają możliwości opuszczenia budynku szkoły. Wyjście ucznia ze szkoły, przed końcem imprezy, jest możliwe tylko na prośbę rodziców/prawnych opiekunów i jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Nocy Filmowej.
 2. Uczeń biorący udział w Nocy Filmowej może korzystać tylko z wyznaczonych przez organizatora pomieszczeń. Zabrania się przebywania w szatni bez uzasadnionej potrzeby.
 3. W czasie Nocy Filmowej nie wolno otwierać okien w budynku szkoły bez zgody opiekuna.
 4. Podczas Nocy Filmowej należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie.
 5. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są uczestnicy Nocy Filmowej.
 6. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Nocy Filmowej, opiekę nad nimi sprawują co najmniej 3 osoby dorosłe.
 7. Osoba sprawująca opiekę podczas Nocy Filmowej zobowiązana jest do terminowego objęcia dyżuru i do aktywnego działania na rzecz respektowania regulaminu oraz czynnej troski o bezpieczeństwo uczniów.
 8. Straty materialne wynikłe podczas Nocy Filmowej pokrywane są przez sprawcę bądź sprawców.
 9. Wszystkim uczestnikom Nocy Filmowej bezwzględnie zabrania się palenia papierosów, e-papierosów, spożywania alkoholu, zażywania jakichkolwiek środków odurzających przed i w trakcie imprezy. Obowiązuje również zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
 10. W przypadku podejrzenia o posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub środków niedozwolonych oraz w przypadku podejrzenia pozostawania pod wpływem alkoholu/środków odurzających informuje się o tym fakcie rodziców lub policję. Uczeń taki nie może uczestniczyć w Nocy Filmowej do chwili wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 11. W trakcie trwania Nocy Filmowej uczniowie mają obowiązek przestrzegać szkolnych regulaminów (w tym statutu szkoły) i wykonywać polecenia opiekunów.
 12. W czasie Nocy Filmowej zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestników.
 13. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu organizator ma prawo usunąć uczestnika Nocy Filmowej z budynku szkoły (po telefonicznym zawiadomienia rodzica bądź opiekuna prawnego) lub zakończyć imprezę przed czasem. Uczestnika Nocy Filmowej usuniętego za nieprzestrzeganie regulaminu musi osobiście ze szkoły odebrać rodzic bądź opiekun prawny.
 14. Organizator Nocy Filmowej ma obowiązek informowania dyrektora szkoły oraz wychowawców o złym zachowaniu uczniów podczas imprezy. Uczniowie ci ponoszą konsekwencje swego zachowania zgodnie z zapisami statutu szkoły.
 15. Organizator nie odpowiada za wniesione na teren szkoły, podczas odbywającej się Nocy Filmowej, przedmioty wartościowe (telefony komórkowe, biżuterie, pieniądze itp.).
 16. Bezpieczny powrót ucznia do domu zapewniają rodzice/prawni opiekunowie. Organizator Nocy Filmowej nie ponosi odpowiedzialności za uczniów po zakończeniu imprezy.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Nocy Filmowej.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Nocy Filmowej.